./News

Mihoko Ogaki / Ken Nakahashi, Shinjuku (Japan)
Star Tale
January 13 - February 4, 2017

Exhibiting artists:
Shinji Ihara / Yukimasa Ida / Yasushi Ebihara / Erik Swars / Mihoko Ogaki / Sabrina Horak / Cendrillon Bélanger / Kuta Takashima / Mariko Matsushita / Ren Hang

Mihoko Ogaki / Ken Nakahashi, Shinjuku (Japan)

back